понеділок, 22 січня 2018 р.

Внесено зміни до положення про навчання з охорони праці

14.03.2017 року набув чинності наказ Мінсоцполітики від 30.01.2017 № 140 (далі – Наказ № 140) Про внесення змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 (далі – Наказ № 15). Відтепер проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці має здійснюватися відповідно до нового порядку.
 Крім того відповідно до вимог п.2.1 Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 року №132, роботодавці зобов’язані переглянути положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, яке діє на підприємстві, та внести відповідні зміни з врахуванням внесених змін до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджених наказом Мінсоцполітики від 30.01.2017 № 140.
 Які ж саме зміни внесено до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці?
 П.3.12 Типового положення передбачена можливість проведення тестування, заліку або іспиту за результатами проведеного навчання з питань охорони праці, шляхом  дистанційної перевірки знань.
 «Дистанційна перевірка знань здійснюється за умови:
 забезпечення візуальної аутентифікації того, хто проходить перевірку знань з питань охорони праці;
 особистої присутності членів комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
 Дистанційна перевірка знань реалізується шляхом передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному режимі.»
 Частково змінено перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, що навчаються згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб. А саме: згідно п. 5.3 «Посадові особи районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням охорони праці; спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці; керівники підприємств чисельністю менше 1000 працівників, керівники служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємств (крім членів комісій окремих структурних підрозділів) проходять навчання з питань охорони праці у навчальних центрах або галузевих навчальних центрах.»
 Інші посадові особи підприємств, установ та організацій районного рівня підпорядкування проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов'язків, безпосередньо на підприємстві.
 Порядок організації та проведення інструктажів з питань охорони праці, підстав та періодичності їх проведення залишились без змін.


середа, 27 грудня 2017 р.

 Шановні колеги, діти, батьки!

Служба з охорони праці вітає з
Новорічними та  Різдвяними святами.
Бажає Вам, відчуття повноти і неповторності життя,
здоров"я, невичерпних творчих сил, натхнення,щастя,
миру, радості і достатку.

Будьте обережні під час свят, подбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких!


понеділок, 4 грудня 2017 р.

ШАНОВНІ КЛАСНІ КЕРІВНИКИ!


На сторінці "На допомогу класним керівникам" служба з охорони праці закладу виклала переглянуті та систематизовані інструкції з безпеки життєдіяльності для учнів та вихованців закладу, які будуть   діяти в закладі до 2021 року.

Порядок проведення та реєстрації інструк­тажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності з учнями та вихованцями навчального закладу


1.   Проведення інструктажів з охорони праці з  учнями в навчальних закладах здійснюється вчителями предметів підвищеної небезпеки (фізика, хімія, фізична культура, трудове навчання, інформатика) та  під час проведення професійного навчання учнів.
2.   Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на першому уроці після  канікул (літніх, осінніх, зимових, весняних) в кожному кабінеті підвищенної небезпеки, майстерні навчального закладу за трьома інструкціями: з правил безпеки для учнів, з пожежної безпеки, з надання долікарської допомоги в даному кабінеті. В кабінетах з підвищеною небезпекою, де є електрообладнання (інформатика, трудове навчання, фізика) проводиться також інструктаж учнів з електробезпеки. Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета підвищеної небезпеки (зразок реєстрації додається).
3.   Тематичний (первинний) інструктаж з охорони праці проводиться перед виконанням кожного практичного завдання (практичної, лабораторної роботи тощо), пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів, спортивного обладнання. Реєстрація  проводиться в журналі обліку навчальних занять, на сторінці предмета в розділі  «Тема уроку» (зразок реєстрації додається).
4.   Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться перед початком  навчальної екскурсії учнів. Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета підвищеної небезпеки.
5.   Позаплановий інструктаж з учнями проводиться при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо. Фіксується в журналі реєстрації інструктажів встановленої форми, який веде кожний вчитель предмета  підвищеної небезпеки.
6. Інструктажі з охорони праці з учнями, що проводяться під час трудового і професійного навчання в навчальних закладах, проводять керівники робіт, майстри виробничого навчання та інші особи, на яких покладено наказом керівника проведення інструктажів. Такі самі інструктажі на виробництві проводять особи, на яких покладено ці обов’язки наказом керівника підприємства, організації, де учні проходять трудове та професійне навчання.
Примітка: учні, які інструктуються, розпису­ються в журналі, починаючи з 9-го класу.

Порядок проведення та реєстрації інструк­тажів з безпеки життєдіяльності з учнями
1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності прово­дяться з учнями класними керівниками або особами, що визначені в наказі відповідальними за проведення  заходу. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.
2. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу учня.   Програма вступного інструктажу розробля­ється в навчальному закладі на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки жит­тєдіяльності затверджуються наказом керівника на­вчального закладу. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять, в разі її відсутності інструктаж фіксується журналі реєстації інструктажів з учнями.
3. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться перед початком зимових канікул, наприкінці навчального року перед початком літніх канікул. Первинний інструктаж проводять  учителі, класоводи, вихователі, класні керівники тощо. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленої форми,  який веде класний керівник.
4. Цільовий інструктаж проводиться з вихо­ванцями, учнями навчального закладу у разі організації позакласних заходів (чергування, прибирання територій, при­міщень, олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортив­но-масові заходи, позакласні заходи тощо) відповідно до плану роботу або наказу по навчальному закладу.
Реєстрація проведення цільо­вого інструктажу здійснюється у журналі реєстрації  інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленої форми, який веде і зберігає класний керівник, якщо організація позакласного заходу для певного класу.
При позакласному заході, який проводиться для збірної декількох класів, реєстрація здійснюється в загальному на навчальний заклад журналі реєстрації  інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленої форми. Журнал зберігається у керівника структурного підрозділу.
5. Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності, що мо­же призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, у разі нещасних випадків за межами навчального закладу. Реєстрація позапланового інструктажу прово­диться в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності встановленої форми.
Примітка:
1.    Вчителі, які проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності на момент проведення повинні пройти навчання (інструктаж) у керівника структурного підрозділу.
2.    Перевірка керівником (заступником керівника, керівником структурного підрозділу) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше чотирьох разів.

Зразок журналу реєстрації інструктажів з учнями
Титульна сторінка
_____________________________________________________________________________________
(підприємство, організація, установа, навчальний заклад,  їх підпорядкованість )

Ж У Р Н А Л
реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів
_________________________________________________________________
(кабінет, лабораторія, цех, майстерня, спортзал тощо)

                                      Розпочато "__"______ 20__ р.
                                      Закінчено "__"______ 20__ р.

Форма журналу

№ п/п
П.І.П.
особи, яку інструкту-ють

Дата проведення інструктажу
Клас, група
Назва інструктажу (первинний,  повторний, позаплановий, цільовий), номер інструкції
П.І.П. особи, яка проводила інструктаж
Підписи
особи, яка проводила інструктаж
особи, яку інструкту-ють
1
2
3
4
5
6
7
8середа, 22 листопада 2017 р.

ДОРОГІ ДРУЗІ!

ОСЬ УЖЕ КОТРИЙ РІК МИ  ПРАЦЮЄМО В
ПОСТІЙНОМУ СТРЕСІ. ДЛЯ ТОГО ЩОБ
ЗБЕРЕГТИ СВОЄ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я  Я
РАДЖУ  ВАМ ВІДВОДИТИ ХОЧА Б
ДЕКІЛЬКА ХВИЛИН  ДЛЯ  РЕЛАКСУ.

ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ!!!!!

середа, 18 жовтня 2017 р.

ДО УВАГИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ТА ВИХОВАТЕЛІВ ГПД!


В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ
ЦІКАВІ ПІЗНАВАЛЬНІ МУЛЬТФІЛЬМИ ВІДПОВІДНОЇ ТЕМАТИКИ